Scenariusz lekcji języka polskiego z kompetencjami kluczowymi

Pobierz

Przykładem tego są lekcje języka polskiego.biorąc pod uwagę m.in. dynamikę zmian społecz- nych, rynku pracy, rozwoju nowych technologii, wy- łonionych zostało 8 kompetencji kluczowych: • kompetencjewzakresierozumieniaitworze- nia informacji, • kompetencjejęzykowe, • kompetencjematematyczneorazkompeten- cje w zakresie nauk przyrodniczych, technolo- gii i inżynierii, • kompetencjecyfrowe, • …Kształcenie umiejętności podstawowych.. Gdy kupujesz od Super Sprzedawcy, masz pewność doskonałej obsługi klienta i udanych zakupów.- zapoznać studenta z kompetencjami kluczowymi i ich kształtowaniem w ramach nauczania języka rosyjskiego w przedszkolu i szkole podstawowej; - zapoznać studenta z procesem badawczym w edukacji wczesnoszkolnej na podstawie pracy metodą projektów,i aktywizujących form pracy oraz technologii informacyjnej w Internecie.. Przeprowadzenie rozmowy odwołującej si ę do doświadcze ń Ŝyciowych uczniów zwi ązanych z1.. Neurodydaktyka - 6latek i później.. poleca 85 %.Tym symbolem wyróżniamy najlepsze sklepy w Allegro.. SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH Opracowanie: mgr Iwona Szkopiak, nauczyciel Zespołu Szkół w Barcinie Lekcja: język polski Data: 19.10.2018 Klasa: IV b Realizacja podstawy programowej: I.Kształcenie literackie i kulturowe.. Wykorzystanie Naszego Elementarza i Poradnika metodycznego..

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:Scenariusz lekcji języka polskiego z wykorzystaniem TIK A.

Interpretacja pieśni.. 1. zytanie utworów literackich.Kompetencje kluczowe: Kompetencje porozumiewania się w języku ojczystym - Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym, zarówno w mowie, jak i w piśmie - Rozwijanie umiejętności werbalizowania swoich myśli w sposób zrozumiały dla odbiorcy - Dbanie o poprawność językową - Czytanie fragmentów "Makbeta"Konspekt lekcji języka polskiego ( 2 godz.) w klasie VI z wykorzystaniem kompetencji kluczowych ( wg programu KREATOR) TEMAT: Poznajemy bliżej Anię z Zielonego Wzgórza bohaterkę powie ci Lucy Maud Montgomery.. Tworzenie podstaw integracji międzyprzedmiotowej.. Przykładowy scenariusz zajęć 3.1a - uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, 1b - rozumie teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski, 2a - rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy, 3b - dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,umiejętności definiuje się jako zdolność i możliwość realizacji procesów i korzystania z istniejącej wiedzy do osiągania wyników; postawy opisują gotowość i skłonność do działania lub reagowania na idee, osoby lub sytuacje.. Kompetencja to wiedza, umiejętności i postawy.Przebieg lekcji: Lp.. nr 1) rozwi ązanie jej jest tematem za-jęć 2..

Etapy lekcji Czas 1.

Nauczanie umiejętności kluczowychznaczenie kompetencji kluczowych w rozwoju zawodowym nauczyciela i pracy z uczniem; poznanie powiązań podstawy programowej z kompetencjami kluczowymi; wykorzystanie wiedzy o kompetencjach kluczowych podstawą do opracowania lekcji; sprawdzanie stopnia opanowania kompetencji kluczowych przez uczniów.. Następna powtarza imię poprzednika oraz dodaje swoje.. Zagadka o wodzie (zał.. Określenie celu pracy, organizacja zajęć (podział na zespoły 5-osobowe), rozdanie arkuszy papieru, zapis tematu lekcji.. Prawo autorskie a otwarte zasoby edukacyjne.. Kolejna wymienia wszystkie wcześniej usłyszane imiona i dodaje swoje.. Kompetencja jest kombinacją wiedzy, umiejętności i przyjmowanej postawy.. Odkrywanie znaczeń słowa "dom" (Słownik języka polskiego).. Powtarzamy wiadomości o zdaniachKonspekty.. Kształtowanie kompetencji kluczowych jest zadaniem każdego nauczyciela.. Trzeba wyłącznie woli i świadomości.. • Potem wspólnie stworzymy mapę skojarzeń nt. pojęcia KOMPETENCJA Co to jest kompetencja?. inicjatywność i przedsiębiorczość.. TEMAT: Analiza językowo - składniowa oraz kompozycyjna "Bogurodzicy".Tańce polskie.zip 10 KB; 23 sty 10 10:26; ściąganie.zip 11 KB; 23 sty 10 10:26; szybkie czytanie.zip 10 KB; ..

Ćwiczenie 2.Scenariusze lekcji.

technikami pracy z dziećmi oraz możliwościami ich zastosowania we współczesnej edukacji w połączeniu z kompetencjami kluczowymi .May 21, 2022kompetencje społeczne i obywatelskie.. Porozumiewanie się w języku ojczystym wymaga od osoby znajomości słownictwa, gramatyki funkcjonalnej i funkcji języka.- organizowanie lekcji z języka angielskiego z użyciem internetu - ćwiczenie umiejętności językowych i komputerowych - ukazywanie pozytywnych aspektów szkoły jako miejsca nauki i zabawy Przygotowanie i prezentacja wzorcowych listów elektronicznych - zakup literatury informatycznej z zakresu korespondencji elektronicznej, zakup .KONSPEKT NA LEKCJĘ JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 UWAGI: Lekcja przeznaczona jest na 2 godziny lekcyjne Temat: Zadrzyj głowę i spójrz w chmury!. Spotkanie z przyrodą, czyli odkrywanie piękna otaczającej nas przyrody i umożliwienie uczniom poznania i rozumienia zjawisk, z którymi spotykają się w swoim najbliższym otoczeniu..

Przykładowy scenariusz zajęć 1.

Zapoznanie uczniów z tema-tem oraz z celami zajęć 3.. 1. Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji 2. Kompetencje w zakresie wielojęzyczności 3.Przebieg lekcji Etapy lekcji Przebieg lekcji Umiej ętności kluczowe Uwagi Zaanga Ŝowanie 1.. • Wszystkie skojarzenia, wnioski, refleksje zapiszcie na małych kartkach.. "Łańcuszek imion" - nauczyciel proponuje ćwiczenie, które ma na celu lepsze zapamiętanie imion.. Sytuacje trudne w pracy nauczyciela.. Opis chmur - fragment "Pana Tadeusza" Cel: Uczeń:-Zna fragment utworu Adama Mickiewicza-Potrafi wskazać porównanie oraz stworzyć własne-Ćwiczy umiejętność czytania ze zrozumieniem-Ćwiczy umiejętność rozpoznawania i określania .Głównym celem powstania materiału jest skłonienie Czytelnika do zastanowienia się nad kompetencjami kluczowymi własnych uczniów i do pracy.. świadomość i ekspresja kulturalna.. Konspekt do zajęć świetlicowych temat zajęć : LETNI SPACER Czas zajęć : 90 minut Cele operacyjne: uczeń umie zachować się na spacerze uczeń umie dostosować się do innych uczniów uczeń umie aktywnie.. Kompetencje kluczowe to kompetencje, które wspierają rozwój osobisty, włączanie w życie społeczne, aktywne obywatelstwo i możliwość znalezienia .Aug 15, 2021Dysponowanie kompetencjami kluczowymi jest niezbędnym warunkiem rozwoju osobistego, właściwego funkcjonowania w społeczeństwie, bycia odpowiedzialnym obywatelem czy pożądanym pracownikiem.. gdy znika presja czasu, i odnajdują w tym dużo większą przyjemność niż w czytaniu lektur na lekcje języka polskiego, gdy czasami z .konspekt.lekcji.z.jezyka.polskiego.doc Rozmiar 74 KB: Fragment dokumentu: Konspekt lekcji z jezyka polskiego Prowadzący: Jolanta Młocek Data: 10.. Klasa I od 1 września 2014.. Klasa: Branżowej Szkoły I Stopnia B. Czas trwania: 90 minut (2. jednostki lekcyjne) C. Dobieranie w zespołach wyrazów bliskoznacznych do wylosowanego hasłaKompetencja komunikacyjna jest wynikiem opanowania języka ojczystego, nieodłącznie związanego z rozwojem indywidualnych zdolności poznawczych umożliwiających interpretację świata i relacje z innymi ludźmi.. Pierwsza osoba podaje swoje imię.. Losowanie 4 haseł (budynek, mieszkanie, rodzina, ojczyzna).. 2010 r. Placówka: Gimnazjum nr 2 w Żywcu Klasa: I a Temat: Składnia bez tajemnic.. Cele lekcji: wprowadzenie wyrazów nazywajšcych cechy osobowo ci człowieka i wyrażajšcych ich ocenęUwzględnienie tej idei zleciły wszystkim szkołom na terenie UE Parlament i Rada Europejska w zaleceniu z 18 grudnia 2016r.. TEMAT: Średniowieczne idee hierarchii i pośrednictwa w "Bogurodzicy".. W Zespole Szkół w Lubawie realizuje się to w różnorodny sposób..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt