Ocena opisowa pracy pisemnej

Pobierz

Ocena opisowa należy do metod absolutnych, które oznaczają porównywanie kompetencji pracownika do wyznaczonych wcześniej standardów.Wzory ocen opisowych.. Praca przynajmniej częściowo (w dwóch fragmentach) na temat 0 1OCENA DOPUSZCZAJĄCA podstawowe OCENA DOSTATECZNA rozszerzające OCENA DOBRA dopełniające OCENA BARDZO DOBRA wykraczające OCENA CELUJĄCA Uczeń: - stara się zachować formę, - redaguje wypowiedź, zachowując formę, ale nie występują wszystkie elementy, - redaguje wypowiedź, zachowując formę, - swobodnie posługuje sięOcena TAK lub W MIARĘ oznacza, że możemy przejść do oceny wyszczególnionych niżej aspektów pracy.. Dzięki uprzejmości współpracujących nauczycieli udało nam się zebrać wzory ocen opisowych.. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia, o których mowa w § 48 ust.. Kryteria oceny opowiadania 1.Zgodność z planem tej formy wypowiedzi.. Realizacja tematu wypowiedzi 2.. Uczeń posiada zbyt ubogi zasób słownictwa.. Aby ją jednak napisać, nauczyciel musi zgromadzić jak najwięcej informacji o dziecku.. Dlatego też, wykorzystując nabyte już przeze mnie pewne doświadczenie w formułowaniu ocen opisowych, pragnę przedstawić propozycje jej formułowania.. Elementy retoryczne 3. Kompetencje literackie i kulturowe 4.. Umotywowanie, właściwa argumentacja opinii.Ocena pracownika opisowa - jedna z najprostszych metod oceny, polegająca na pisemnej ewaluacji pracownika pod kątem mocnych i słabych stron, efektywności, zadań podejmowanych na stanowisku, potencjału rozwoju itd..

Sposób dalszego wykorzystania pracy.

1 pkt 3 - 5 są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.. Przedstawiona praca spełnia w mojej ocenie wymagania stawiane pracom .OCENA OPISOWA klasa 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA 1.. Nowy sposób oceniania ucznia wzbudził wiele kontrowersji wśród nauczycieli i rodziców.Uzasadnienie oceny pisemnej nauczyciel przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie pracy oraz podczas indywidualnych spotkań z rodzicem.. Uczeń otrzymuje do wglądu sprawdzone i ocenione prace pisemne podczas omawiania wyników tych prac.podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustaleniu oceny opisowej oraz opisowej oceny zachowania.. Stosuje różne formy wypowiedzi (np. rozmowa kierowana, swobodne wypowiadanie się, opowiadanie, dyskusja, inscenizacja) .. Specjalne podziękowania dla: Agnieszki Szefer-Walas, Anny Walukiewicz, Oli Whyasking, Agnieszki Stępnowskiej, "Fatimy", Anny Milanowskiej, "Petity", Joanny "Cha", Diany Ignatowicz.Poniżej zamieszczam przykłady oceny opisowej w wersji skróconej z edukacji wczesnoszkolnej dla ucznia klasy III za I semestr dostosowany również do podstawy programowej obowiązującej w klasie II i III w roku szkolnym 2017/2018: Zachowanie : XXX na ogół wzorowo wypełnia obowiązki ucznia.. Wypowiada kilka zdań o obrazku (stosuje dłuższe wypowiedzi) ..

Końcowa ocena pracy: Ocena jest jednoznacznie pozytywna.

Wymagania wstępne - uczeń musi w tej kategorii uzyskać 3 punkty, by praca była punktowana w pozostałych kategoriach.. Obecnie ocena opisowa jest sporządzana dwa razy do roku, natomiast oceny bieżące to ustalone symboliki określone w statucie szkoły.. Słownictwo.. Uczeń zazwyczaj jest przygotowany do zajęć.. Ocenianie bieżące w klasach I-III a) Ocena bieżąca w klasach I-III wyrażana jest w postaci krótkiej informacji odnoszącej się do konkretnej umiejętności/wiedzy/ postawy ucznia w formie ustnej lub pisemnej b) Dla udokumentowania bieżącej oceny opisowej stosuje się informację do rodzica .Przemyśleć układ pracy pisemnej w celu uniknięcia skreśleń i poprawek (zadania realizować według planu wypowiedzi pisemnej).. Po poszerzeniu materiału badawczego praca może stanowić punkt wyjścia dla dalszych (dających się uogólnić) analiz dotyczących zapożyczeń na polskich blogach.. Uczennica bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań.OCENA OPISOWA.. Ma odrobione prace domowe.. Wyróżnia się wysoką aktywnością oraz wyjątkowym zaangażowaniem i pracą na rzecz klasy.Semestralna ocena opisowa jest wynikiem półrocznego obserwowania rozwoju dziecka, informowania go o postępach i stałej współpracy z domem.. Ocena ucznia odbywa się na podstawie codziennej obserwacji.Nowelizacja Ustawy o Systemie Oświaty przyniesie zmiany w ocenie opisowej uczniów klas I- III..

6.Ocena opisowa to ustne lub pisemne poinformowanie o postępach ucznia.

Samodzielność i oryginalność formułowanych sądów i ocen, uwag i spostrzeżeń.. Formułowanie oceny opisowej ucznia nie jest czynnością łatwą.. Uczniowi - dostarcza informacji o efektach jego szkolnej aktywności, wskazówek jak pokonywać napotkane trudności: - motywację do dalszego wysiłku; - zachęca do samooceny;2 p.. Praca przynajmniej w połowie samodzielna 0 1: 2.. Zmienią się również zasady oceniania prac.. Nauczyciel nie może też zapomnieć o motywującym aspekcie oceny.Dlatego ustna bądź pisemna informacja nauczyciela na temat wiedzy, rozwoju, umiejętności lub sygnału, że jakaś umiejętność się nie pojawiła jest to ocena opisowa .. Wierne i dokładne zarejestrowanie informacji i faktów w części informacyjnej.. Oceny bieżące jak i ocena roczna z religii/etyki wystawiane są według skali ocen cyfrowych.f) zawierać wskazówki do dalszej pracy 5.. Odpowiada na pytanie pełnym zdaniem.. Ocena opisowa służy doskonaleniu procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności wynikającego z rozwoju ucznia .1.. Uczeń posiada ograniczony zasób słownictwa.. Jest uczynna i koleżeńska.6.. ), słowną (jak choćby komentarze udzielane uczniom podczas konkretnej pracy lub przy innych okazjach formalnych i nieformalnych),3..

uczennicy szkoły przysposabiającaj do pracy,niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym.

Jego nieobecności są usprawiedliwione.. Ma ona dostarczyć informacji: uczniowi - rodzicom - nauczycielowi.. Imię i nazwisko: Klasa: Zachowanie.. Ocena opisowa ma za zadanie: 1) określić rozwój dziecka względem stawianych mu wymagań, 2) rozwijać motywacje, możliwości i potencjał dziecka, 3) dawać dziecku informacje o tym, co już umie i nad czym musi popracować.. Poprawność gramatyczna.Ocena może mieć różną postać, np.: tekstową (taką jak np. ocena opisowa, list pochwalny, uwaga w dzienniczku, rozszerzony komentarz do pracy pisemnej itd.. Komunikacja, wymowa, akcent.. Jeden egzemplarz Comiesięcznej Opisowej Oceny Postępów Słuchacza otrzymuje zainteresowany, drugi Koordynator szkolenia językowego jednostki .ocena opisowa w nauczaniu zintegrowanym I śródsemestr klasa 2, Ocena opisowa Kryteria oceny w nauczaniu zintegrowanym klasa pierwsza(1) Kształcenie zintegrowane, klasa 3, Ja i mój karty oceny opisowej, Juka ocena opisowa didasko klasa II Nieznany ocena opisowa 2005-2006, klasa 1 notatka z teoretycznych o ocenie opisowej 07.12, Edukacja .. KRYTERIA OCENY WYPOWIEDZI O CHARAKTERZE ARGUMENTACYJNYM 1.. Przy ocenie zachowania brane są pod uwagę następujące kryteria:Ocena opisowa ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.. Wzorowo zachowuje się podczas zajęć.. Osiągnięcia w zakresie słuchania Poziom A: uważnie słucha wypowiedzi dorosłych i rówieśników Poziom B: zazwyczaj słucha wypowiedzi dorosłych i rówieśników Poziom C: stara się słuchać wypowiedzi dorosłych i rówieśnikówReforma początkowego szczebla kształcenia nakłada na nas - nauczycieli nauczania zintegrowanego - obowiązek rozpoznawania poziomu i postępów w nauce uczniów oraz formułowania oceny opisowej.. Często ćwiczyć zagadnienia związane z pisaniem (UWAGA.. Oceniając wypowiedź ustną można wziąć też pod uwagę inaczej niż powyżej sformułowane kryteria i wprowadzić skalę ocen od 6 do 1: Treść.. Zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników.. Posiada bogaty zasób słów.. Potrafi samodzielnie wypowiedzieć się nt. obserwowanych zjawisk.. Po nowelizacji ustawy nauczyciel będzie musiał dokonywać szczegółowego opisu oceniając każdą pracę (ocenę bieżącą).Obowiązkowe będzie natomiast odwołanie do treści i problematyki lektury obowiązkowej oraz do utworu samodzielnie wybranego przez ucznia.. Jeśli to możliwe, informacja zwrotna w omawianym kryterium powinna pomóc uczniowi w korekcie pracy już na etapie konstruowania planu wydarzeń.. 17 Cze 2010, 17:16.. Pyta o samopoczucie i relacje rodzinne kolegów, koleżanek i nauczycieli.Ocenianie prac pisemnych jest ważne dla rozwoju dzieci i nastolatków ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi: każda dłuższa wypowiedź powinna być szczegółowo sprawdzona i omówiona, a komentarz zyskać formę opisową.. Zachowanie.. Umiejętność selekcjonowania, wybierania najważniejszych elementów do oceny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt