Oświadczenie o stanie zdrowia

Pobierz

Oświadczam, że jestem świadomy zagrożeń wynikających z narażenia na zakażenie wirusem SARS- CoV-2.. ………………………………………………………………………………………………….OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA Ja niżej podpisana/y, ………………………………………………….…………………….………….……………………………….. wydanym przez ……………………………………….. świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 k.k. (podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) oświadczam, iż mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy .doc.. TAK NIE Przyrost: kg Utrata: kg Powód przyrostu/ utraty wagi: 2.. Numer wnioskulegitymujący(a) się dowodem osobistym ………………………….….. Jestem świadoma/y zagrożeń wynikających z narażenia na zakażenia wirusem SARS-CoVo-2.. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.. Bielsk Podlaski ………………………… ……………………………….OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA dotyczące zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19 1.Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy: • nie jestem osobą zakażoną COVID-19 (obecnie nie występują u mnie ani moich domowników oraz nie występowały w ciągu ostatnich dwóch tygodni objawy infekcji m.in. gorączka, kaszel, katar, wysypka,Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka Oświadczam, że dziecko: .. - jest zdrowe - nikt z rodziny nie przebywa na kwarantannie i w izolacji domowej - nie miało kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.iż mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym - ..

Oświadczenie o stanie zdrowia.

Oświadczenie należy zabrać ze sobą i wręczyć przed wejściem do Teatru pracownikowi Obsługi Widowni.. Oświadczenie jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w turnieju i nie upoważnia do ubiegania się o ewentualne świadczenia z tytułu ubezpieczenia imprezy sportowej.. oświadczam, że na dzień podpisania niniejszego oświadczenia: 1.. Dokument zapisany w formacie PDF gotowy do wydruku.. N-9 - Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydawane przez lekarza prowadzącego leczenie Formularz można pobrać a następnie z wykorzystaniem programu Adobe Acrobat Reader wypełnić elektronicznie.Oświadczenie Ubezpieczonego o stanie zdrowia (1) przy zawieraniu umowy ubezpieczenia z sumą na umowie głównej powyżej 5 000 zł i/lub umowami dodatkowymi chorobowymi (DPZ/DPZR, PWSR, LOPR, ADL, CAR, DWR2).. (23 KB) Pobierz.. Dane dziecka Imię Nazwisko Nr PESEL Data urodzenia Miejsce .o targach.. OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA dotyczące zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19 1..

g , l, , , l ś , l g łOświadczenie o stanie zdrowia Numer Umowy 1.

Dane identyfikujące Ubezpieczonego Nazwisko i imię / Nazwa Nazwisko i imię Numer kierunkowy kraju Numer kierunkowy kraju E-mail E-mail Telefon kontaktowy Telefon kontaktowy PESEL PESEL Adres zamieszkania Adres korespondencyjny Adres do korespondencji .informacji o stanie mojego zdrowia, w zakresie niezbędnym do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacji moich danych, ustalenia prawa do świadczenia z umowy ubezpieczenia oraz wysokości tego świadczenia.OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA POZWALAJĄCYM NA WYKONYWANIE PRACY NA STANOWISKU OKREŚLONYM W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy na stanowisku _____.. Oświadczenie o stanie zdrowia.. Dane identyfikujące Ubezpieczającego 2. oŚwiadczenie o stanie zdrowia; regulamin bezpieczne targi; pliki do pobrania; godziny otwarcia; wpis do katalogu wystawcÓw; zwiedzajĄcy.. Oświadczenie o stanie zdrowia.. Sąd, do którego jest składane oświadczenieb) Oświadczenie o stanie zdrowia (całe wypełnione przez badanego) c) Oświadczenie (podpisane przez badanego) d) Orzeczenie lekarskie osoby ubiegającej się lub posiadającej broń (wydawane na podstawie badania lekarskiego oraz analizy załączonych konsultacji - bezwzględnie wymagana konsultacja psychiatryczna i okulistyczna)oŚwiadczenie o stanie zdrowia uczestnika wydarzeŃ organizowanych podczas EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2 Data i nazwa wydarzenia : …………………………………………………………………………………………………………….2..

Niniejszym oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy na stanowisku informatyka w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski.

Oświadczenie o stanie zdrowia (1) Created Date: 9/23/2020 9:13:18 AM .OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA do celów rekrutacji do klasy służb mundurowych I.. 2.oŚwiadczenie o stanie zdrowia DEKLARACJA EPIDEMIOLOGICZNA DOTYCZĄCA NARAŻENIA NA ZAKAŻENIE WIRUSEM SARS-CoV-2 Czy jest Pan/Pani lub był/ była zarażonaOŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DOTYCZĄCE ZAGROŻENIA ZARAŻENIEM WIRUSEM COVID-19 Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy (proszę wstawić znak "X" w odpowiednich polach): nie jestem osobą zakażoną koronawirusem SARS-Cov2 ̨ nie występują u mnie ani moich domowników oraz nie występowały w̨ ciągu ostatnich 14 dniOŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DOTYCZĄCE ZAGROŻENIA ZARAŻENIEM WIRUSEM COVID- 19 Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy (proszę wstawić znak "X" w odpowiednich polach): -COV 2 ł g 14 f .. Wzrost i waga a Wzrost cm b Waga kg c Czy waga uległa zmianie w ciągu ostatnich 12 m-cy?. Oświadczam, że wg swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną koronawirusem oraz nie przebywam na kwarantannie i nie jestem objęty nadzorem epidemiologicznym.sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonię pod nr 999 lub 112 i poinformuję o swoich objawach; 1 .. Wywiad medyczny 1. o nas; o expo xxi warszawa; galeria; wystawca..

Czy kiedykolwiek rozpoznano u Pana / PaniOświadczenie o dobrym stanie zdrowia i niewystępowaniu przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Państwa dane będą zabezpieczone zgodnie z RODO i użyte jedynie w razie wystąpienia takiej potrzeby do ochrony zdrowia publicznego.Oświadczenie o stanie zdrowia Oświadczenie w związku z uczestnictwem w wydarzeniu Teatru Miejskiego w Gliwicach w czasie obowiązywania stanu epidemii.. 6) Zobowiązuję się, że w przypadku zmiany stanu mojego zdrowia w terminie do 14 dni od daty .. oŚwiadczenie o stanie zdrowia; regulamin bezpieczne targi; rejestracja zwiedzajĄcych; zaproszenie; godziny otwarcia; kontaktOŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA Ja, niżej podpisana/y _____ Nr telefonu/ e-mail: _____ 1.. _____ (podpis kandydata)okoliczności o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, sąd, odrzucając wniosek, skazuje na grzywnę w wysokości do 2000 złotych (art. 111 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025, z późn.. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego.INFORMOWANIE O STANIE ZDROWIA Na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz. U. î9 roku Nr poz. 7 ze zm. oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia grudnia î ì í ì roku w sprawie rodzajów ioŚwiadczenie o stanie zdrowia i braku przecwiskazaŃ zdrowotnych do udziaŁu w rozgrywkach piŁki noŻnej jako reprezentant klubu sportowego - zawodnik powyŻej 23 roku Życia - zgodnie ze zmianą w uchwale ix/140 z 3 i 7 lipca 2008 r.Zaświadczenie o stanie zdrowia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt