Regulamin pracowni komputerowej word

Pobierz

W przypadku, gdy z komputera lub z instalacji elektrycznej ulatnia się dym lub gdy zauważono iskry / ogień - uczeń zgłasza ten fakt nauczycielowi.Technikum Menedżerskie 2019/2020 Ergonomia Nauka zajmująca się badaniem warunków pracy, przystosowaniem środowiska pracy, maszyn i urządzeń technicznych do właściwości fizycznych i psychicznych człowieka z punktu widzenia zapewnienia mu optymalnych, komfortowych i bezpiecznychPrawda: w pracowni komputerowej należy przestrzegać regulaminu, w pracowni komputerowej należy słuchać poleceń nauczyciela, jeśli czegoś nie wiem podnoszę rękę, do pracowni komputerowej wchodzę tylko pod opieką nauczyciela, Fałsz: w pracowni komputerowej mogę pić i jeść, w trakcie zajęć mogę grać w różne gry bez zgody nauczyciela, sam mogę podłączyć ładowarkę do gniazdka, po zakończonych zajęciach nie muszę po sobie sprzątać, Z pracowni komputerowej mogą korzystać wyłącznie uczniowie oraz upoważnieni nauczyciele i inni pracownicy szkoły.. Pracownia komputerowa przeznaczona jest do prowadzenia zajęć edukacyjnych w Szkole.. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza administrator pracowni (nauczyciel informatyki).. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy stanowisko pracy jest sprawne, a o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach powiadomić nauczyciela..

Regulamin pracowni komputerowej.

Cele ogólne 3 Cele ogólne a) Cele poznawcze Uczeń pozna: - celowość wykonania pracy, - zasadę rysowania planu pracowni komputerowej.Prawda: w pracowni komputerowej należy przestrzegać regulaminu, w pracowni komputerowej należy słuchać poleceń nauczyciela, jeśli czegoś nie wiem podnoszę rękę, do pracowni komputerowej wchodzę tylko pod opieką nauczyciela, Fałsz: w pracowni komputerowej mogę pić i jeść, w trakcie zajęć mogę grać w różne gry bez zgody nauczyciela, sam mogę podłączyć ładowarkę do .Regulamin pracowni komputerowej BHP 1.. 1.3 Pracownią administruje Opiekun Pracowni, który czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci komputerowej, zapewnia właściwą organizację stanowisk komputerowych, dokonuje wszelkich instalacji .REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ Z pracowni komputerowej mogą korzystać wszyscy Uczniowie i pracownicy szkoły, jeśli dyrektor wyrazi na to zgodę: w czasie zajęć pod nadzorem nauczyciela prowadzącego zajęcia; po lekcjach za zgodą dyrektora lub opiekuna pracowni (pod opieką nauczyciela).Prawda: w pracowni komputerowej należy przestrzegać regulaminu, w pracowni komputerowej należy słuchać poleceń nauczyciela, jeśli czegoś nie wiem podnoszę rękę, do pracowni komputerowej wchodzę tylko pod opieką nauczyciela, Fałsz: w pracowni komputerowej mogę pić i jeść, w trakcie zajęć mogę grać w różne gry bez zgody nauczyciela, sam mogę podłączyć ładowarkę do .Regulamin szkolnej pracowni komputerowej 1..

Przed wejściem do pracowni obowiązuje zmiana obuwia.

Z pracowni mog korzysta wszyscy uczniowie i pracownicy szkoy oraz inne osoby jeli Dyrektor Szkoy wyrazi na to zgod.. Przed rozpoczęciem pracy, oraz w jej trakcie, każdy korzystający sprawdza .. Microsoft Word - regulamin_pracowni_komputerowej.doca) Regulamin pracowni komputerowej .. 2.Regulamin pracowni komputerowej obowiązuje wszystkich uczniów korzystających z pracowni zarówno podczas planowych zajęć lekcyjnych, jak i poza nimi.. 3.Do pracowni komputerowej uczniowie wchodzą pod opieką nauczyciela i zajmują wyznaczone, stałe miejsca pracy.. Uczniowie i słuchacze mogą pracować w pracowni jedynie pod opieką nauczyciela na wyznaczonych stanowiskach.. 1.2 Dostęp do pracowni komputerowej możliwy jest wyłącznie pod nadzorem Opiekuna Pracowni lub Nauczyciela prowadzącego zajęcia.. Pracownią administruje Opiekun Pracowni i za zgodą Dyrektora Szkoły.. Postanowienia ogólne §1.. Potrafi samodzielnie wykonać plan pracowni komputerowej przy pomocy narzędzi programu Word.. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2016 r. Title: Microsoft Word - regulamin_pracowni_komputerowej 2016 _1_Regulamin pracowni komputerowej Pa ństwowej Wy ższej Szkoły Zawodowej w Gnie źnie §1 Pracownia komputerowa PWSZ w Gnie źnie stanowi wspólne dobro pracowników, nauczycieli i studentów PWSZ dlatego wszyscy korzystaj ący winni dba ć o to dobro..

Zabrania się spożywania w sali komputerowej napojów i pokarmów.

Przebywanie w pracowni komputerowej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia.. W pracowni należy zachować szczególną ostrożność ze względu na znajdujący się w niej sprzęt elektroniczny.. Opuszczenie oraz zmiana miejsca pracy może nastąpić wyłącznie za zgodą nauczyciela.. Zabrania się samodzielnych napraw sprzętu komputerowego bez zgody nauczyciela.. Pracownia komputerowa przeznaczona jest do prowadzenia zajęć edukacyjnych w Szkole.. Microsoft Word - REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ.doc Author: Janusz Created Date: 8/31/2021 9:32:24 PM§1 Obsługa pracowni komputerowej 1.1 Z pracowni komputerowej, za zgodą Dyrektora, mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.. Z pracowni komputerowej mogą korzystać wyłącznie uczniowie oraz upoważnieni nauczyciele i inni pracownicy ZSO.Prawda: w pracowni komputerowej należy przestrzegać regulaminu, w pracowni komputerowej należy słuchać poleceń nauczyciela, jeśli czegoś nie wiem podnoszę rękę, do pracowni komputerowej wchodzę tylko pod opieką nauczyciela, Fałsz: w pracowni komputerowej mogę pić i jeść, w trakcie zajęć mogę grać w różne gry bez zgody nauczyciela, sam mogę podłączyć ładowarkę do gniazdka, po zakończonych zajęciach nie muszę po sobie sprzątać,REGULAMIN PRACOWNI INFORMATYCZNEJ Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie..

Do pracowni komputerowej wchodzimy tylko pod opieką nauczyciela.

Regulamin pracowni komputerowej.. Pracownia komputerowa przeznaczona jest do prowadzenia zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół Elektronicznych w .Regulamin korzystania z pracowni komputerowej w sali nr 2 i 4 ZSO w MCLChPiG w Otwocku Pracownia komputerowa przeznaczona jest do prowadzenia zajęć edukacyjnych na zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych.. §3.Microsoft Word - Regulamin pracowni komputerowej podczas pandemii Author: cepin Created Date: 8/28/2020 4:36:16 PM .Postanowienia ogólne.. Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ 1.. Obowiązki ucznia - uczeń powinien: a) dokładnie zapoznać się z regulaminem pracowni komputerowej i stosować się do jego zaleceń, b) przebywać w pracowni tylko i wyłącznie pod opieką nauczyciela, c) pozostawić plecak/tornister w wyznaczonym do tego miejscu w pracowni,Regulamin pracowni komputerowej Postanowienia ogólne: 1.. W pracowni odbywają się zajęcia wymagające stosowania technik komputerowych.. Komputery wolno włączać i wyłączać tylko na wyraźne polecenie prowadzącego zajęcia.Stanowisko 12.. Podstawa prawna: § 17 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.. Uczniowie i słuchacze mogą pracować w pracowni jedynie pod opieką nauczyciela, stąd teŜ wstęp do pracowni dozwolony jest tylko za jego zgodą i wiedzą.. Pracowni administruje Opiekun Pracowni i za zgod Dyrektora Szkoy Nadzoruje .W sali komputerowej uczniowie mogą przebywać tylko pod opieką nauczyciela., Każdy uczeń ma stałe miejsce w pracowni komputerowej, bez zgody nauczyciela nie może go zmienić., Uczeń uruchamia komputer i loguje się w sieci tylko na polecenie nauczyciela i zgodnie z jego wskazówkami., Na stanowisku pracy z komputerem nie wolno spożywać posiłków i pić napojów., Uczniom wolno .. Ze sprzętu komputerowego korzystamy zgodnie z ogólnymi zasadami BHP.. Z pracowni komputerowej mogą korzystać wyłącznie uczniowie oraz upoważnieni nauczyciele i inni pracownicy szkoły..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt