Specyfikacja techniczna robót ziemnych

Pobierz

Zakres robót obj ętych OSTPrzedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiory Robót Budowlanych - ST-03 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod obiekty kubaturowe i wykopach liniowych przewidzianych przy realizacji inwestycji pn.: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sępólnie Krajeńskim".Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŝliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych przewidzianych w projekcie Zakres robót objętych ST Zakres robót, objęty niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia robót ziemnych przy budowie konstrukcji wsporczej tablicy.Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, związanych z realizacją prac przebudowy istniejącej stacji paliw WSPR w Olsztynie przy ul. P. Pstrowskiego.. WSTĘP 1.1.. WSTĘP 1.1.. Ogólny zakres Robót objętych ST 1.3.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót przy wykonaniu1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s ą szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w zakresie przygotowania terenu pod budow ę i robót ziemnych dla projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej pt.: "Budowa kanalizacji sanitarnej m. Strzeleczki etap III".SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA BUDYNKU "D" KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU ST-B08 ROBOTY MUROWE WYKŁADANIE ŚCIAN - ŚCIANKI GK 1..

odbioru liniowych robót ziemnych.

Zakres robót objętych ST Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dotyczy prac związanych z niwelacją terenu, nawierzchni ze zrębków oraz montażu urządzeń placu zabaw i altany.. WSTĘP 1.1.. Sprawdzenie odwodnienia Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w pcie 5 oraz z dokumentacją projektową.1) STWiORB - oznacza niniejszą specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącą załącznik nr 3 do Programu F-U 2) Program F-U - oznacza Program Funkcjonalno-Użytkowy (opracowanie z listopada 2018 r.) wraz z załącznikami, 3) Koncepcja P.. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1.Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych i Umownych przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.3., w ramach realizacji zamówienia podanego w pkt.. 1.2.Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach realizacji zadania opisanego w ST-00..

Ogólne warunki wykonania robót.

1.2 Zakres stosowania ST Szcegółowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowi ązuj ący dokument przetargowyliniowych robót ziemnych.. WSTĘP 1.1.. Zakres stosowania ST Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przySZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ROBOTY ZIEMNE 1.. 1.4.kod CPV 45110000-8 - roboty ziemne kod CPV 45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowę 1.. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy budowie kanalizacji sanitarnej tranzytowej Rozkochów - Zabierzów - Walce.. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące Specyfikacje Techniczna- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne.. 60cm.robót zwi ązanych z budow ą odcinka sieci cieplnej wysokoparametrowej wraz z przył ączami w rejonie ulic Wierzbowa, Ja śminowa w Czarnow ąsach..

1.3.Specyfikacja techniczna - SST - Kanalizacja deszczowa 3 1.

CPV-45111100-9- Roboty w zakresie burzenia.Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych przy przebudowie drogi leśnej Nr 220-00511 ,,Do Centrum Edukacji Leśnej" 1.2.. Zakres stosowania SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.. Przedmiot ST. í. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszejSZZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) Strona 6 z 34 ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.. Zakres stosowania Szczegóøowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument1.1.. Przygotowanie do robót ziemnych Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca, przy udziale InŜyniera, sporządzi dokumentacjębudowę i robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: "Renowacja kanalizacji na terenie aglomeracji Zielona Góra"..

Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 6.2.1.

WSTEP: 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót ziemnych przy budowie budynków mieszkalnych, wielorodzinnych nr 1, 2, 3, zlokalizowanych przy ul. śeromskiego w śyrardowie.. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych niezbędnych dla wykonania remontu izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku "Szpitala Rogera" - siedziby ZPKWS w Rudach mieszczącej sięSpecyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót—architektura i konstrukcja.. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopówSPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY ZIEMNE CPV-45111000 1.. Zakres stosowania OST Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę jakoSPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.01 Kod CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 1.. - oznacza Koncepcję Projektową (opracowanie z listopadaPrzedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych i niwelacji terenu Szkoły Podstawowej nr ì ñ w Łodzi.. Wspólny Słownik Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.. Zakres stosowania OST Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązuj ącą podstaw ę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy budowie placu zabaw.. 4.4.2.Przygotowanie do robót ziemnychSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym w miejscowości Krukowo.. Przedmiot Specyfikacji Technicznej • Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót ziemnych przy wykonywaniuPrzedmiotem niniejszej Szczegóøowej Specyfikacji Technicznej s" wymagania dotycz"ce wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach zadania Udro¿nienie i stabilizacja koryta Pilicy w km 153+000 do km 159+300.. 996/1 przy ul.Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyżej wymienionych.. Zakres stosowania OST Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązuj ącą podstaw ę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE 1.. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należyOgólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne" 6.2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt