Sprawozdanie z programu profilaktyczno-wychowawczego

Pobierz

Niestety niektóre dzieci nie zawsze przestrzegały ustalonych zasad, oraz norm zachowania w grupie, w łazience, w szatni.Program wychowawczo - profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i. problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: wyników ewaluacji wewnętrznej, wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w .Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie stażu i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.. W Szkole Podstawowej Nr 99 wszyscy wychowawcy realizujq dzialania zawarte w programie Wychowawczo — Profilaktycznym Szkoly.Z przeprowadzonej przeze mnie ewaluacji wynika, iż w trakcie trwania programu udało się uzyskać następujące efekty: • integracja wychowanków, poprawa stosunków interpersonalnych w grupie, • stosowanie przez wychowanków poznanych sposobów komunikowania się, • nabycie umiejętności współpracy w grupie, • nabycie umiejętności rozpoznawania uczuć,Program uwzględnia ewaluację wewnętrzną oraz założenia i priorytety profilaktyczno - wychowawcze na rok szkolny 2019/2020.. Uczniowie klas 4-8 - 61 5 3.. 2.Podstawowe założenia naszego programu wychowawczo-profilaktycznego to: wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie), rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,Sprawozdanie śródroczne z realizacjiprogramu wychowawczo- profilaktycznego w roku szkolnym 2019/2020 Klasa I •ZREALIZOWANE ZADANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY, PROGRAMU PROFILAKTYKI ORAZ PLANU WYCHOWAWCY KLASY Zrealizowane zadania WYCHOWAWCZE Ocena stopnia realizacji - efektySprawozdanie zostało opracowane na podstawie Programu Profilaktyczno - Wychowawczego Szkoły, który został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 13.09.2018r..

...podejmują działania wynikające z w/w programu.

Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym oraz innymi prawnymi aktami Szkoły.Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyczno-Wychowawczego.. Zespół Szkół Sportowych w Supraślu ma spójny program wychowawczy i profilaktyki, na10.. We wszystkich klasach przeprowadzono warsztaty profilaktyczno- wychowawcze dt.. Zaplanowanie pracy opiekuńczo- wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki grupy.. uzależnień.. Ewaluacja.. w roku szkolnym 2017/2018 .. Uczniowie klas 1-3 - 96 2.. Na pytanie jak czujesz się w swojej klasie 61 osób odpowiada- bardzo dobrze, 25- dobrze, 8- średnio, 10 osób nie czuje się dobrze w grupie.. W czerwcu 2021 r. została podsumowana realizacja Programu Wychowawczo- Profilaktycznego i przedstawiona Radzie Pedagogicznej.. Służy ujednoliceniu działań wychowawczych i profilaktycznych .Sprawozdanie z realizacji planu dzialaó wychowawczo- profilaktycznych w klasach 1-111 w I pólroczu roku szkolnego 2018/2019 opracowane na podstawie Programu Wychowawczo — Profilaktycznego Szkoly Podstawowej Nr 99 we Wroclawiu.. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego w roku szkolnym 2017/2018 przebiegała w większości zgodnie z planem.. Józefa Gardeckiego za rok szkolny 2018/2019 w klasach I-VIII Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie Programu Profilatyczno- Wychowawczego Szkoły, który został przyjęty uchwałą RadyW procesie ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczego udział biorą uczniowie, nauczyciele i rodzice..

... przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy, ...

Działania profilaktyczno - wychowawcze.. Systematyczne prowadzenie dokumentacji grupy.. Ankiety dla uczniów, nauczycieli, rozmowy z rodzicami, 4.. Jak rozmawiać i wspierać dzieci w tym czasie", "Jak zorganizować sobie pracę w domu"; niwelowanie stresu związanego z obawą o egzaminy ósmoklasistów;1.. Uwagi 1.. Założenie lub korekta dokumentacji wychowanka.. Rodzice - 111 4. oraz w oparciu o sprawozdania wychowawców klas, nauczycieli, pedagoga szkolnego.. Regulamin korzystania z szafek szkolnych59 osób, z rodzicami- 56, z nauczycielami- 9, z rodzeństwem - 21, z innymi osobami- 7. .. i nauczycieli.. Program Wychowawczy, Regulamin Przyprowadzania i Odbierania dziecka z przedszkola, Kartę Zgłoszenia, Regulamin Zasad BHP.. W sferze społecznego rozwoju ucznia:Sprawozdanie z realizacji "Programu wychowawczo-profilaktycznego" Publicznej Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach za rok 2020/2021 I.. Wnioski 1.. Naniesienie zmian w Szkolnym Programie Wychowawczo - Profilaktycznym.. Pobierz przykładowe sprawozdanie wychowawcy z realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego.w Zwierniku Jesteś tutaj: Strona główna » Dokumenty szkoły » Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyczno- wychowawczego za rok szkolny 2018/2019 Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyczno- wychowawczego za rok szkolny 2018/2019 sprawozdaniezrealizacjiprogramu201718.doc | VIII Nasza szkoła Kalendarz 1 czerwiec 2022 Plany lekcjiSporządzenie raportu z ewaluacji programu wychowawczo - profilaktycznego na rok szkolny 2020/2021..

Realizacja elementów programu profilaktyczno-wychowawczego "Spójrz inaczej" podczas lekcji wychowawczych (większość nauczycieli została przeszkolona w zakresie jego realizacji).

Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych.. Wyniki ewaluacji - Procesy edukacyjne.. Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego za I półrocze roku szkolnego 2021/2022 Powrót Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego za I półrocze roku szkolnego 2021/2022 Realizacja Szkolnego programu profilaktyczno - wychowawczego przebiegała zgodnie z planem.. Zapoznanie lub przypomnienie młodzieży Statutu i Regulaminu Bursy Szkolnej, zasad P-Poż.. Analiza wyników wywiadu kierowanego w klasach 1-3Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyczno - Wychowawczego Szkoły Podstawowej nr 225 im.. Szkolny program edukacji kulturalnej Regulaminy.. Podjęto tematykę zdrowego trybu życia- odbyły się oraz realizowano programy, zajęcia m.in.: "Szklanka mleka" "Trzymaj formę", "Zdrowe śniadanie ", Święto Wody" " Alkohol to nie tylko .Sprawozdanie z realizacji Szkolnego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego.. Obszary w których przebiegały zaplanowane działania zostały wybrane po wykonaniu diagnozy problemów .pandemii oraz radzenia sobie z emocjami; przygotowanie materiałów na temat "Jak motywować uczniów do nauki zdalnej", "Jak skutecznie uczyć się w domu", "Koronawirus..

Sprawozdania ze stopnia realizacji zadań wynikających z programu opracowywane przez: ... • Działania profilaktyczno - wychowawcze szkoły wspomagają ...Program wychowawczo-profilaktyczny - sprawozdanie I semestr 2020/2021 Sprawozdania - 2 sem.

2019/2020 Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyczno-opiekuńczego - 2sem 19-20 Sprawozdanie z PPS - 2sem 19-20 Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego - 2sem 19-20 Sprawozdanie z działalności SKO - 2sem 19-20Sprawozdanie z realizacji szkolnego programu profilaktyki Program profilaktyki naszej szkoły został dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska lokalnego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt