Ocena opisowa zachowanie wzór

Pobierz

Trudne zachowania ASD, niepełnosprawność intelektualna, pokrewne; Umiejętności społeczne - pakiet 6 lekcji dla ucznia ze spektrum autyzmu uczęszczającego do szkoły masowej - 6 zł .OPISOWA OCENA ŚRÓDROCZNA .. - jest samokrytyczny.. Czyta biegle, wyraziście, ze zrozumieniem.. Ocenę z zachowania ustala nauczyciel - wychowawca, uwzględniając: opinię pozostałych nauczycieli uczących ucznia, opinię pracowników szkoły, samoocenę ucznia.. - wierzy we własne siły.Jan 8, 2021Kryteria rocznych ocen opisowych zachowania - klasa III .. Wobec innych - kulturalna, życzliwa i koleżeńska.. Zna zasady i normy obowiązujące w szkole, ale czasem ich nie przestrzega.. Nie zawsze kulturalnie odnosi się do innych i panuje nad negatywnymi emocjami.. Co w takim razie musimy uwzględnić w naszej ocenie opisowej, a co pominąć.Plik II klasa ocena opisowa.doc na koncie użytkownika alicja2106 • folder ocena opisowa, dla wychowawcy • Data dodania: 3 lut 2010OCENA OPISOWA KOŃCOWA KLASA III -przykłady **** Uczennica zna i respektuje reguły oraz zasady dotyczące norm współżycia w klasie.. Przejawia zdolności organizatorskie.. Zna i respektuje reguły oraz zasady dotyczące norm współżycia w szkole.podejmuje próby obiektywnej samooceny i oceny innych; OCENA DYDAKTYCZNA OPISOWA UWZGLĘDNIA POZIOMY 6 - poziom bardzo wysoki - uczeń opanował wiadomości i umiejętności wykraczające poza podstawę programową 5 - poziom wysoki - uczeń doskonale opanował wiadomości i umiejętności programowe, dodatkowo samodzielnie poszerza wiedzęŚródroczna ocena opisowa uczennicy klasy pierwszej SP z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym OBSŁUGIWANIE SAMEGO SIEBIE Ewa potrafi sama zdjąć i nałożyć odzież oraz buty, ale potrzebuje przy tym słownej zachęty i ukierunkowania przez nauczyciela..

- kontroluje swoje zachowanie.

Aktywnie uczestniczy w zajęciach.Zawsze przestrzega zasad bezpiecznego zachowania w czasie zajęć i zabaw.. Wypowiada się wyczerpująco, pełnymi zdaniami.. Obejmują one poziom opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową klasy drugiej oraz opis oceny z zachowania.. Zachowanie.. Jest punktualny, systematyczny, aktywnie uczestniczy w zajęciach.. Zna zasady bezpiecznego zachowania w czasie zabaw (zajęć) i ich przestrzega .. Podczas zajęć jest zdyscyplinowana, ale mało aktywna.Przedstawiam propozycje ocen opisowych dla uczniów II klasy Szkoły Podstawowej.. - dostrzega wady i zalety w swoim zachowaniu.. Uczennica bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań.Wzory ocen opisowych.. Wzorowe - Uczeń wzorowo jest przygotowany do zajęć lekcyjnych.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.natomiast ocenę zachowania w formie symboli literowych lub ich słownych odpowiedników: a - wzorowo (zawsze) b - bardzo dobrze (często) c - poprawnie (przeważnie) d - niezadowalająco (rzadko) e - nagannie ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie respektuje zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie …Wymagania do formułowania oceny z zachowania ucznia klas I -III..

-potrafi ocenić swoje zachowanie.

Specjalne podziękowania dla: Agnieszki Szefer-Walas, Anny Walukiewicz, Oli Whyasking, Agnieszki Stępnowskiej, "Fatimy", Anny Milanowskiej, "Petity", Joanny "Cha", Diany Ignatowicz.1.. Zna i respektuje reguły oraz zasady dotyczące norm współżycia w szkole.Jan 27, 2021Ocena opisowa a druk świadectwa Oto wzór świadectwa pobrany z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych: Mamy 7 linijek na zachowanie i 11 na obowiązkowe zajęcia edukacyjne.. Dlatego też, wykorzystując nabyte już przeze mnie pewne doświadczenie w formułowaniu ocen opisowych, pragnę przedstawić propozycje jej formułowania.. pieczęć szkoły Załącznik nr SEMESTRALNA OCENA OPISOWAaJun 23, 2020Ocena opisowa zachowania w edukacji wczesnoszkolnej Wzorowa Uczeń odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań, aktywnie uczestniczy w zajęciach.. Dotrzymuje warunków zawartych umów .Propozycje oceny opisowej na koniec roku szkolnego dla uczniów klasy 3 Uczniowie wyróżniający się w nauce: Dziewczynka Uczennica miła, pogodna i koleżeńska.. Umie też być koleżeńska, uczynna oraz zgodnie współpracować w zespole rówieśników.Kryteria rocznych ocen opisowych zachowania - klasa II .. Dla ułatwienia pracy "niewtajemniczonym" przedstawiam wzory ocen, jakie wystawiłam w czasie trwania mojego stażu na nauczyciela mianowanego..

3.Potrafi dokonać oceny własnego zachowania i działania oraz ocenić zachowanie innych.

Jest wzorem dla wszystkich uczniów .. Potrzebuje pomocy przy odpinaniu i zapinaniu zamka w kurtce.May 9, 2022Posts about Wzór oceny opisowej, I półrocze, kl. I written by sylwiaiwan.. Zgodnie i twórczo współpracuje w zespole.Reforma początkowego szczebla kształcenia nakłada na nas - nauczycieli nauczania zintegrowanego - obowiązek rozpoznawania poziomu i postępów w nauce uczniów oraz formułowania oceny opisowej.. ZACHOWANIE: .. - kreśli wzory graficzne i literopodobne, - pisząc mieści się w liniaturze, - pisze litery, cyfry, zachowując prawidłowy kształt i kierunek, - poprawnie łączy poznane litery, - poprawnie przepisuje krótkie wyrazy i zdania,Ocena roczna ucznia klasy 3, plik: ocena-roczna-ucznia-klasy-3.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document) Elementarz odkrywców Ma trudności w nawiązywaniu szerszych kontaktów z rówieśnikami, jednak potrafi zgodnie współpracować w zespole.. Reaguje emocjonalnie adekwatnie do sytuacji.. B - Uczeń zachowuje się kulturalnie , używa form grzecznościowych , jest koleżeński , uczynny .. Ocena z zachowania ma charakter opisowy.. Można je wykorzystać przy pisaniu świadectw szkolnych, informacji dla rodziców.. Wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność.. Bardzo lubiana.. Pisze ze słuchu przestrzegając zasad ortografii.OCENA OPISOWA KOŃCOWA KLASA I -przykłady **** Uczennica potrafi nawiązywać pozytywne kontakty w grupie społecznej..

Jun 8, 2020Oct 27, 2021Ocena opisowa to czasem trudne wyzwanie dla nauczyciela, szczególnie młodego stażem.

Formułowanie oceny opisowej ucznia nie jest czynnością łatwą.. Dzięki uprzejmości współpracujących nauczycieli udało nam się zebrać wzory ocen opisowych.. - samodzielnie dokonuje oceny swojego zachowania.. Koncentruje się na wykonywanym zadaniu, pracuje samodzielnie, szybko, starannie, zawsze kończy powierzone zadanie.. Jest punktualny, systematyczny, aktywnie uczestniczy w zajęciach.. Chętnie podejmuje dodatkowe działania szkolne.. Chętnie podejmuje dodatkowe działania szkolne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt