Opinia wychowawcy do karty rowerowej

Pobierz

Obsługa techniczna roweru, przygotowanie roweru do jazdy.. Umiejętności praktyczne zKartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń (załącznik) potwierdzający zdobycie obowiązującej wiedzy oraz umiejętności .. Potrzebne jest zdjęcie do karty rowerowej formatu: 45 mm x 35 mm.Zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci stanowią wartość, o którą powinni dbać wspólnie rodzice, nauczyciele i organizatorzy ruchu drogowego.. Obsługa roweru.. Opinia nauczyciela (wychowawcy) na podstawie obserwacji zachowań ucznia 2.. Zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na wydanie karty rowerowej oraz braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w egzaminie na kartę rowerową 2a) Wyrażam zgodę ………………….…………………….. Obsługa techniczna roweru 5.. Pomoc przedlekarska DYREKTOR SZKOŁY .1. wychowawcy na podstawie Opinia nauczyciela obserwacji zachowań ucznia 2.. 1 Opinia nauczyciela (wychowawcy) na podstawie obserwacji zachowań ucznia.. Projekt "Moja karta rowerowa".. Wiadomości teoretyczne .. Opinia nauczyciela (wychowawcy) na podstawie obserwacji zachowań ucznia wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody 2.. Obsługa techniczna roweru* zaliczono/ nie zaliczono 5.. 6 Pomoc przedlekarska.. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na wydanie karty rowerowej oraz braku przeciwskazań do udziału w egzaminie na kartę rowerową 2a..

karty rowerowej .

Wiadomości teoretyczne.. (opinia wychowawcy) 2 Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej Podpis rodzica/prawnego opiekuna (imię i nazwisko) Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wydania karty rowerowej 3 Wiadomości teoretyczne 4 Obsługa techniczna roweru 5 Umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowegoOpinia nauczyciela (wychowawcy) na podstawie obserwacji zachowań ucznia.. Umiejętności praktycznePodpisy rodziców (opiekunów), nauczycieli lub innych upoważnionych osób Uwagi 1.. Wiadomości teoretyczne 4.. Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy.1 Opinia wychowawcy klasy na podstawie obserwacji zachowań ucznia 2 Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej podpis obojga rodziców/opiekunów*) Podpis rodziców lub opiekunów Biorę pełną odpowiedzialność 3 Brak przeciwwskazań medycznych pieczęć i podpis lekarza lub podpis rodziców/opiekunów *)Warunki uzyskania karty rowerowej: ukończone 10 lat, pozytwna opinia wychowawcy na podstawie obserwacji zachowań ucznia, zgoda rodziców (opiekunów) na wydanie karty rowerowej, zdany egzamin teoretyczny i praktyczny, znajomość zasad obsługi technicznej roweru, przejście szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,Podpis rodziców, nauczycieli lub innych upoważnionych osóbUwagi..

Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej.

Opinia nauczyciela (wychowawcy) na podstawie obserwacji zachowań ucznia.. Warunki otrzymania karty rowerowej: 1) ukończone 10 lat, 2) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, 3) pozytywna opinia wychowawcy ucznia,Jun 18, 20222.Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klasy IV w ramach przedmiotu technika, realizując podstawę programową kształcenia ogólnego zawierającą treści umożliwiające zdobycie niezbędnych wiadomości i umiejętności.. Umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego 6.. 2 Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie .. Kartę rowerową wydano w szkole dnia3.. Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych i praktycznych w wyznaczonym przez dyrektora terminie i miejscu.. Dlatego też w opracowałnym przeze mnie projekcie włączyłam do realizacji rodziców i policję.. Obsługa techniczna roweru.. Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody 3.. Rowerzysta w ruchu drogowym.. Obsługa techniczna roweru 5.. Uczeń powinien w wyznaczonym terminie złożyć wypełniony czytelnie Arkusz zaliczeń ucznia wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.. Umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego 6..

Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej 3.

Karta rowerowa wydawana jest przez dyrektora szkoły nieodpłatnie.. Podpis rodzica/prawnego opiekuna (imię i nazwisko) Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wydania karty rowerowej.. Opinia nauczyciela (wychowawcy) na podstawie obserwacji zachowań ucznia.. Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe.. - opinia wychowawcy) Uczeń jest zobowiązany do uzyskania zgody na udział w egzaminie na .2013r.. Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższą procedurą: Uczeń powinien pobrać w sekretariacie szkoły Arkusz zaliczeń ucznia.. Obsługa techniczna roweru 5.. Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej.. Wiadomości teoretyczne 4.. Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej 3.. Obsługa techniczna roweru 5.1 Opinia nauczyciela (wychowawcy) na podstawie obserwacji zachowań ucznia PODPIS WYCHOWAWCY 2 Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej PODPIS RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 3 Wiadomości teoretyczne 4 Obsługa techniczna roweru 5 Umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego 6 Pomoc przedlekarskaProcedura uzyskania karty rowerowej.. Jestem koordynatorem wspólnych działań.. Warunki dopuszczenia rowerzysty do uczestniczenia w ruchu drogowym.. Wiadomości teoretyczne oraz zasady zachowania w miejscu wypadku drogowego.. realizowany w klasach IV - VI.Opinia nauczyciela (wychowawcy) ucznia 2..

Zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na wydanie karty rowerowej.

Technika jazdy na rowerze.. 5.1 Opinia nauczyciela (wychowawcy) na podstawie obserwacji zachowań ucznia 2 Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej 3 Wiadomości teoretyczne 4 Obsługa techniczna roweru 5 Umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego 6 Pomoc przedlekarska1.. Wyrażam zgodę: …………………………………… Czytelny podpis rodzica 2b. - w kasku - bez kasku Właściwe zakreślić 3.1.Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie klas IV, którzy uczestniczyli w zajęciach wychowania komunikacyjnego ( 80% obecności) w ramach przedmiotu TECHNIKA.. Uzyskać wpis (zgodę) rodzica lub prawnego opiekuna.. 5 Umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego.. 4 Obsługa techniczna roweru.. Umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego 6.Opinia nauczyciela (wychowawcy) na podstawie obserwacji zachowań ucznia 2. b) pozytywna opinia wychowawcy klasy.. Wiadomości teoretyczne* zaliczono/ nie zaliczono 4.. Pomoc przedlekarskaOpinia nauczyciela (wychowawcy) na podstawie obserwacji zachowań ucznia 2.. 2.Warunkiem otrzymania karty motorowerowej jest: a) pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych.. WARUNKI UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ: · ukończone 10 lat, · pozytywna opinia wychowawcy na podstawie obserwacji zachowań ucznia, · zgoda rodziców (opiekunów) na wydanie karty rowerowej, · zdany egzamin teoretyczny i praktyczny, · znajomość zasad obsługi technicznej roweru, · przejście szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,1 Opinia nauczyciela (wychowawcy) na podstawie obserwacji zachowań ucznia 2 Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej 3 Wiadomości teoretyczne 4 Obsługa techniczna roweru 5 Umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego 6 Pomoc przedlekarskamen-vi/28 ~ 2005 podpisy rodziców, nauczycieli uwagi lub innych upowaznionych osób opinia nauczyciela (wychowawcy) 1 na podstawie obserwacji zachowan ucznia 2 zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej 3 vviadomosci teoretyczne 4 obsluga techniczna roweru umiejetnosci praktyczne 5 z uwzglednieniem zasad ruchu drogowego 6 pomoc …W treściach programu nauczania wychowania komunikacyjnego w zakresie zdobycia karty rowerowej, należy zwrócić szczególną uwagę na: 1.. 3 Wiadomości teoretyczne.. Rower i wyposażenie roweru.. Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej 3.. Czytelny podpis rodzica/opiekuna 3.. Podpis wychowawcy klasy (imię i nazwisko) (opinia wychowawcy) 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt