Opis zachowania ucznia klasy 1

Pobierz

Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w .REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III 1.. Pobierz (docx, 17,6 KB)uczeń wyraża się wulgarnie, uczeń nie reaguje na upomnienia nauczyciela, uczeń nie notuje na lekcjach; uczeń dużo pracuje w domu; uczeń unika towarzystwa kolegów; uczeń rozmawia na lekcjach; uczeń szturcha kolegów na przerwach .. Nigdy nie pisz ogólnikowo - nie używaj zwrotu "uczeń jest": uczeń jest agresywny - bo co to w praktyce oznacza?. Identyfikacja problemu Z obserwacji podczas zajęć wynikało, że uczeń często wybuchał złością na lekcjach, reagował nieadekwatnie do sytuacji, nie przyjmował krytyki ze strony kolegów z klasy, podczas napadów złości niszczył przedmioty własne lub kolegów, nie potrafił skupić uwagi na wykonywanym zadaniu.- Uczeń zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania .. Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia podczas lekcjiUczeń zaczął samodzielnie rozwiązywać proste zadania.. Średnia ocena.. Rozwój chłopca we wczesnym dzieciństwie przebiegał prawidłowo.. Identyfikacja problemu Problem, którym się zajęłam dotyczy dziecka niegrzecznego.. Z dniem 1 września 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca1.Dawać informacje o tym, co już dziecko umie, nad czym musi popracować i jak to zrobić; 2.Uwzględniać możliwości dziecka; 3.Brać pod uwagę wkład pracy dziecka, jego wysiłek i chęci; 4.Nie etykietować dzieci; 5.Eliminować niezdrową rywalizację o ocenę cyfrową; 6.Nie pełnić funkcji nagrody czy kary; 7.Nie zwierać krytyki dziecka.Ustalenie oceny z zachowania ucznia/uczennicy*..

Widzi i ocenia niewłaściwe zachowania innych .

Wynik głosowania:1.. Ernest wcześniej nie uczęszczał do przedszkola.. Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.. - potrafi wyrażać własne emocje przez ekspresję słowną i plastyczną.ZACHOWANIE NAGANNNE - 1P 1.. W jakich obszarach funkcjonowania ucznia opisanych w punktach I-V zauważalny jest regres, brak postępu?. Czworo uczniów prezentuje bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, pozostali uczniowie średnie i słabe.Tabela 1.. Moja rola to asystowanie uczniowi, pełna pomoc podczas tych zajęć.. Pracują w średnim i wolnym tempie, chętnie wykonując poszczególne zadania i ćwiczenia.. - przyjmuje krytykę bez wpadania w złość.. Pobrań.. Przykłady ocen opisowych uczniów klasy I na koniec roku szkolnego (świadectwo).. W jakich obszarach funkcjonowania ucznia opisanych w punktach I-V zauważalny jest postęp?. Hanna Szmurło.1.. - unika i nie stwarza sytuacji trudnych.. Możliwe zachowania uczniów wywołane zmianami neurologicznymi; Sfera rozwoju dziecka: Opis zachowań: Sfera ruchowa: Uczeń nie potrafi trwać w bezruchu nawet przez kilka minut.. Systematyczne i pod kontrolą odrabiane prace domowe pozwoliły na lepsze zapamiętywanie poznawanej wiedzy i umiejętności na lekcjach..

Ocena zachowania w klasach I-III ma charakter opisowy.

Przychodził nie przygotowany, nie pracował na lekcji, rozmawiał, przeszkadzał w prowadzeniu lekcji, odzywał się nie pytany, a upominany przez nauczycieli odpowiadał niegrzecznie.- Nasze dzieci chodzą do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 9 w Sopocie, która liczy zaledwie 13 dzieci.. Nawiązuje kontakt z nauczycielem.. Ma jednak trudności z ich przestrzeganiem .. Uczniowie zdolni Klasa I Zachowanie: Uczennica miła, grzeczna, uczynna.. Gryzie kogoś?. Już w pierwszych tygodniach września okazało się, że jest w szkole chłopiec, który przejawia agresywne zachowanie względem innych uczniów, nie podporządkowuje się poleceniom nauczycieli, jest arogancki, wulgarny, a często .Uczeń, z którym mam pracować uzyskał na półrocze ocenę niedostateczną z matematyki, stąd zalecenie dyrekcji, abym uczestniczyła z chłopcem w lekcjach matematyki prowadzonych z całą klasą ( 2 godziny w tygodniu).. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: oceny z zajęć edukacyjnych, promocje do klasy programowo wyższej.. Stosowanie ćwiczeń naprawczych .Opis przypadku wychowawczego - Uczeń z zaburzeniami zachowania • Uściślić współpracę z domem rodzinnym ucznia, w szczególności z matką chłopca (matka powinna być na bieżąco.. • Postępować konsekwentnie i jasno określać granice dziecku; • Wyznaczać Tomkowi bliskie cele działania i nakreślać sposoby .Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne..

- potrafi przewidzieć skutki własnego zachowania.

Bez celu chodzi po sali.zachowanie się w sposób złośliwy lub mściwy, impulsywność, reakcje nieadekwatne do sytuacji, uniemożliwianie prowadzenia zajęć lekcyjnych, częste zwracanie na siebie uwagi, zachowania prowokacyjne wobec nauczycieli, zachowania wulgarne, odmowa wykonywania poleceń, celowePrószków.. (proszę wymienić): 2.. Edukacja polonistyczna Uczeń w klasie pierwszej: 1) w zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka: • obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują, • komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia,Masa urodzeniowa 3800 g, długość 56 cm.. Założenie zeszytu obserwacji i jego systematyczne prowadzenie.. Przyczyny trudnych zachowań.3 VII.. Nie wykonuje zleconych mu prac.. 2.zachowanie ucznia na lekcji ( od 1 do 4 ) udział ucznia w życiu klasy i szkoły ( od 1 do 4 ) umiejętność funkcjonowania ucznia w grupie rówieśniczej ( od 1 do 4 ) dbałość ucznia o mienie własne, szkoły i otoczenia ( od 1 do 4 ) wypełnianie obowiązku szkolnego przez ucznia ( od 1 do 4 ) kultura osobista i postawa ucznia ( od 1 do 4 )Data publikacji.. - jest wrażliwy na potrzeby innych.. Efekty pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi na terenie szkoły 1..

Dziecko uczęszczało do klasy, "0" w której pracowałam.

Wypo-wiada się pełnymi zdaniami.Uczeń: - jest opanowany emocjonalnie.. Zajęcia edukacyjne: Uważnie słucha i wykonuje polecenia nauczyciela.. W okresie niemowlęcym chorował na zapalenie płuc, częste zapalenie ucha, a także przewlekły nieżyt gardła.Jeżeli uczeń przejawia zachowania agresywne, jest nadpobudliwy psychoruchowo lub zamknięty w sobie, nieśmiały, często łamie regulaminy szkolne, wagaruje, nie uczy się, lekceważy szkołę i nauczycieli, niszczy mienie szkoły, kradnie, to niewątpliwie jest to uczeń sprawiający trudności wychowawcze.. Często podrywa się z miejsca, macha nogami, kręci się na krześle.. Pomimo, że dzieci są z trzech różnych miejscowości i różnych przedszkoli bardzo szybko się z sobą zżyły i zintegrowały.. Zapomina zeszytów, książek oraz przyborów szkolnych.. Otrzymywane przez nią lepsze oceny skutkowały zachętą do dalszej pracy.1.. Ma własne przekonania i zasady postępowania , które czasami budzą zastrzeżenia .I.. Ustala ją nauczyciel - wychowawca, uwzględniając w tej kwestii opinie uczących w danej klasie nauczycieli, Zespołu Wychowawczego oraz innych pracowników szkoły.. Wykorzystuje swoje zdolności w minimalnym stopniu.. Opis i analiza przypadku ucznia niedostosowanego społecznie posiadającego zdiagnozowaną nadpobudliwość psychoruchową, deficyty w rozwoju poznawczym, trudności w koncentracji uwagi oraz kształtowanie się cech dyssocjalnych osobowości.. Akceptuje zasady współżycia w grupie.. Sfera emocjonalna (proszę wstawić "X") uczeń jest zdolny do empatii uczeń potrafi rozwiązywać problemy uczeń potrafi radzić sobie ze stresem uczeń potrafi kontrolować i regulować własne emocje uczeń prezentuję stabilność emocjonalnąsamoocenę ucznia.. Zwróciłam szczególną uwagę na chłopca na początku roku szkolnego, we wrześniu, w momencie kiedy byłam świadkiem bezradności jego rodziców.zasady dotyczące szkolnego oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów oraz w sposób szczególny odnosiło się do oceniania w klasach I-III.. Identyfikacja problemu: Nowy uczeń od początku pobytu w klasie zachowywał się inaczej niż pozostali uczniowie.. A może tupie nogą?opis klas - dokument [*.docx] Charakterystyka kl. I a Klasa I a liczy 14 uczniów, w tym 6 dziewczynek i 8 chłopców.. Indywidualne rozmowy z babcią chłopca, polegające na dzieleniu się spostrzeżeniami, prowadzące do rozwiązywania.. Ma problemy z oceną własnych zachowań i opanowaniem emocji .. FUNKCJONOWANIE UCZNIA W RELACJACH Z RÓWIEŚNIKAMI 1.. Przezywa?. Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia podczas zajęć edukacyjnych w klasie, jak i poza nią.. Zachowanie dziecka było od początku niespokojne przejawiało się krzykiem i płaczem.. Jest trochę nieśmiała..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt